Wyznaczenie punktów granicznych działki – kiedy i kto je przeprowadza?

Wyznaczenie punktów granicznych – Jeżeli punkty graniczne działki nie były wcześniej stabilizowane na danym terenie, konieczne jest przeprowadzenie takich działań!

geodeta

Co to jest wyznaczenie punktów granicznych?

Wyznaczenie punktów granicznych to procedura, której celem jest wyznaczenie granic działki w sytuacji, gdy punkty takie nie były wcześniej określone na danym terenie. Od wyznaczenia punktów granicznych należy odróżnić tzw. wznowienie znaków granicznych. Dokonywane jest ono w celu odtworzenia położenia znaków granicznych, które z zostały przesunięte lub uszkodzone. Wyznaczeniu podlegają zatem punkty graniczne, które nie były uprzednio stabilizowane na danym terenie. Jest to o tyle istotne z punktu widzenia inwestora, że pozwala mu zobaczyć, do którego miejsca przebiega linia graniczna jego działki.

Jeszcze innym pojęciem w prawie geodezyjnym jest tzw. rozgraniczenie nieruchomości. Jego celem jest ustalenie przebiegu granic poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych oraz ich stosowne utrwalenie.

Kto dokonuje wyznaczenia punktów granicznych?

Wyznaczenia punktów granicznych dokonuje uprawniony geodeta. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 prawa geodezyjnego i kartograficznego zobowiązany jest on zgłosić takie prace geodezyjne właściwym miejscowo starostom jeszcze przed ich rozpoczęciem.

Warto zaznaczyć, że do wykonywania prac geodezyjnych konieczne jest posiadanie określonych w przepisach uprawnień, ale nie ma znaczenia lokalizacja ich dokonywania. Np. geodeta z Krakowa może dokonywać czynności nie tylko na terenie powiatu krakowskiego, podobnie jak geodeta z każdego innego miasta może działać bez ograniczeń terytorialnych.

Jak wyznacza się punkty graniczne?

Geodezyjne pomiary, których celem jest wyznaczenie punktów granicznych dokonywane są z wykorzystaniem materiałów zasobu umożliwiających odtworzenie położenia tych punktów. Wyznaczone punkty graniczne, które zostały ustabilizowane lub zamarkowane, podlegają następnie geodezyjnemu pomiarowi sytuacyjnemu i uwzględnione w stosownym protokole.

Czym jest stabilizowanie i markowanie punktów granicznych? Stabilizowanie polega w praktyce na wkopaniu w wyznaczonym miejscu betonowego słupka, zaś markowanie to wyznaczenie punktu granicznego farbą lub drewnianym palikiem.

Wyznaczanie punktów granicznych ujawnionych w ewidencji

Zgodnie z art. 39 ust. 5 prawa geodezyjnego i kartograficznego przy wyznaczaniu punktów granicznych, które uprzednio zostały ujawnione w ewidencji gruntów i  budynków stosuje się odpowiednio przepisy regulujące postępowanie dot. wznowienia znaków granicznych. Wynika z tego, że aby wyznaczyć punkty graniczne musi istnieć dokumentacja, która pozwala na określenie ich położenia. Jeżeli zaś ich położenie jest sporne, a zatem w oparciu o istniejące dokumenty nie można go jednoznacznie ustalić, konieczne jest sądowe rozstrzygnięcie sprawy.