Mapa geodezyjna działki – gdzie można ją uzyskać?

Mapa geodezyjna działki to dokument, który służy do celów projektowych podejmowanej przez inwestora budowy. Skąd wziąć taką mapę działki?

geodeta

Co to jest mapa geodezyjna?

Mapa geodezyjna to dokument sporządzany na podstawie kopii mapy zasadniczej. Mapą zasadniczą jest zaś wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, które zawiera informacje o ewidencji gruntów i budynku, zagospodarowaniu terenu, uzbrojeniu terenu i jego ukształtowaniu.

Ponieważ często zdarza się, że dane zawarte w mapie zasadniczej nie są aktualne, konieczne jest zweryfikowanie informacji w niej zawartych. Mapa geodezyjna z aktualnymi informacji zostaje zatem sporządzona przez uprawnionego geodetę, który dokonuje zestawienia danych z mapy zasadniczej z pomiarami dokonanymi przez siebie w terenie.

Co to jest mapa do celów projektowych?

Zaktualizowaną mapę geodezyjną geodeta składa w formie operatu do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Jej posiadanie jest niezbędne m.in. na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę lub do zgłoszenia budowy.

Mapa do celów projektowych zawiera w sobie informacje z mapy zasadniczej, ale zaktualizowane o dane będące wynikiem pomiarów terenowych i innych prac geodety. Co się w niej znajduje? Są to m.in.:

  • sytuacyjne i wysokościowe punkty osnowy geodezyjnej,
  • ukształtowanie terenu,
  • granice działki i jej numer ewidencyjny,
  • kontur budynków,
  • osie dróg i ulic,
  • rozmieszczenie zieleni,
  • elementy uzbrojenia działki,
  • obiekty ogólnogeograficzne,
  • linie podziału gruntu,
  • inne obiekty znajdujące się na działce.

Cena mapy do celów projektowych zależy od wielu czynników, w tym od ukształtowania terenu, wielkości i rodzaju budowy, a także miasta, czy regionu kraju, w którym mapa jest sporządzana.

Skąd uzyskać mapę zasadniczą?

Mapa zasadnicza nazywana jest także Podstawową Mapą Kraju – obejmuje ona bowiem cały obszar Polsk – jest własnością państwową. Skąd ją uzyskać? Mapę zasadniczą działki wydaje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właściwy dla położenia danej działki, który działa w starostwie powiatowym. To właśnie starostwom powierzone zostało bowiem prowadzenie mapy zasadniczej.

Aby otrzymać mapę zasadniczą działki należy złożyć stosowny wniosek, który ma postać gotowego formularza oraz wnieść opłatę. Wysokość opłaty została określona przez Ministra Rozwoju wraz z innymi stawkami opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Skąd wziąć mapę sytuacyjną działki?

Kolejnym pojęciem, z którym inwestor może się spotkać rozpoczynając budowę domu jest pojęcie „mapy sytuacyjnej” lub „mapy sytuacyjno-wysokościowej”. Jest to de facto inna nazwa mapy do celów projektowych.