FAQ

Geodeta jest pierwszą i ostatnią osobą, która pojawia się na placu budowy. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z budową domu, warto jest sprawdzić stan prawny nieruchomości – sprawdzić należy wiarygodność przebiegu granic nieruchomości. Kolejnym krokiem jest opracowanie mapy do celów projektowych, która będzie potrzebna projektantowi/architektowi. Na podstawie tego opracowania powstanie projekt budowlany. Po wydanej decyzji pozwolenia na budowę możemy umawiać się na tyczenie obiektu na gruncie. Ostatnia wizyta to już pomiar powykonawczy, który ma na celu ostateczną kontrolę zgodności powstałej inwestycji z projektem.

Każda inwestycja, dla której wydana ma być decyzja pozwolenia na budowę poprzedzona musi być sporządzeniem mapy do celów projektowych. Jej opracowanie zlecamy uprawnionemu geodecie, który na podstawie pomiarów w terenie oraz dokumentacji ze starostwa nanosi aktualny stan zagospodarowania działki. Głównym czyn­nikiem, który wpływa na cenę mapy jest zakres powierzchni opracow­a­nia oraz stopień jego “zur­ban­i­zowa­nia”. Inna cena jest w przy­padku obszarów rol­nych lub leśnych, a inna w przy­padku gęstej zabu­dowy miejskiej. Dlat­ego cena za wyko­nanie mapy usta­lana jest z klientem indy­wid­u­al­nie po sprawdzeniu obszaru będącego przed­miotem prac. Rozliczenie odbywa się na koniec robót czyli po przekazaniu mapy po klauzuli urzędowej.

Mapa do celów projektowych jest ważna tak długo jak długo jest aktualna w zakresie opracowania.

W czasie, gdy w zakresie opracowania mapy powstaną nowe obiekty budowlane, nowe sieci albo zostaną uzgodnione nowe projekty mapa traci swoją ważność i należy sporządzić nową dokumentację.

Sporządzenie wersji roboczej mapy (plik DWG) na której projektant/architekt może zacząć pracę to zazwyczaj okres między 2-3 tygodnie, kolejne 3-4 tygodnie to kontrola opracowania w ośrodku geodezyjnym i nadanie klauzuli urzędowej.

W celu przygotowania projektu tyczenia należy przedstawić rzut parteru/fundamentu oraz projekt zagospodarowania terenu (PZT). Przesyłając te dane drogą elektroniczną możemy przedstawić wycenę. Koszt uzależniony jest od wielkości obiektu oraz ilości elementów konstrukcyjnych do wyznaczenia. Co do terminów to zazwyczaj umawiamy się z wyprzedzeniem kilku dni.

Trzeba przygotować materiał w postaci desek i zaostrzonych pali, które posłużą przygotowaniu t.zw. ław ciesielskich/ław budowlanych. Podczas samego tyczenia wykonawca robót po wcześniejszym wskazaniu przez geodetę wbije w ziemię ławy, na których to następnie geodeta zaznaczy przebieg osi z projektu.

W celu sporządzenia geodezyjnej dokumentacji z inwentaryzacji powykonawczej potrzebnej do odbioru, inwestycja musi być w pełni zakończona. Najlepiej w tym celu skontaktować się z geodetą, który na podstawie wglądu do projektu zagospodarowania terenu, a także decyzji pozwolenia na budowę oraz rozmowy z inwestorem stwierdzi czy można przystąpić do prac.

TAK – zgodnie z przepisami prawa budowlanego należy wytyczyć przebieg trasy przyłącza, a następnie przed zasypaniem wykopu należy dokonać pomiaru powykonawczego.

Na początek konieczne będzie pozyskanie przez właściciela wypisu oraz kopii mapy ewidencyjnej i zasadniczej z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla nieruchomości podlegającej podziałowi. Dalsze czynności przeprowadza już geodeta w uzgodnieniu z zleceniodawcą m.in. przygotowuje wniosek o podział, wstępny projekt podziału, mapę podziałową nieruchomości do decyzji.

Koszt podziału nieruchomości uzależniony jest od kilku czynników m.in. od wielkości i rodzaju nieruchomości, od wybranej procedury, a także od ilości wydzielanych działek.  Cena usta­lana jest z klientem indy­wid­u­al­nie, a czas realizacji to zazwyczaj okres między 3-4 miesiące (tyle trwać będą wszelkie czynności administracyjne w urzędach).

Dane prezentowane w internetowych geoportalach wyświetlane są w skali i mają charakter poglądowy, zatem pomiary odległości oraz powierzchni mogą odbiegać od faktycznych parametrów danej nieruchomości. Dlatego w celu uzyskania wiedzy jaką powierzchnię/wymiary ma konkretna działka należy zwrócić się do geodety uprawnionego.

W związku z powyższym w celu wprowadzenia aktualnej powierzchni działki można złożyć wniosek o wprowadzenie zmiany w ewidencji do starosty wraz z posiadaną dokumentacją geodezyjną i kartograficzną lub zlecić wykonanie takiej dokumentacji geodecie uprawnionemu.

Mapy i dokumentacja geodezyjna znajdują się we właściwym miejscowo starostwie powiatowym. Okazanie granic w terenie można zlecić wykonawcy prac geodezyjnych. W przypadku zniszczonych, uszkodzonych przesuniętych znaków granicznych można zlecić ich wznowienie. W sytuacji braku wiarygodnych dokumentów określających przebieg granicy należy przeprowadzić oficjalną procedurę ustalenia przebiegu granic nieruchomości.

Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest skorzystanie z usług geodety. Na podstawie zgłoszenia pracy do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz analizie dokumentów geodeta przeprowadzi procedurę wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych albo ustalenia przebiegu granicy. Jeżeli w wyniku prac geodezyjnych potwierdzi się, że sąsiad wszedł na naszą działkę to najlepszym rozwiązaniem jest dialog i doprowadzenie do wspólnego porozumienia czy też w niektórych przypadkach pójścia na kompromis. W przypadku braku polubownego załatwienia sprawy należy udać się do sądu.

Zgodnie z Art. 277 kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W związku z powyższym, na podstawie Art. 304 § 1 kodeksu postępowania karnego należy w przedmiotowej sprawie zawiadomić prokuratura lub Policję.

Można wybudować ogrodzenie w osi granicy działki, pod warunkiem że uprzednio porozumieliśmy się z sąsiadem w kwestii jego budowy i mamy na to zgodę. W przypadku budowy ogrodzenia z działką, która jest własnością Skarbu Państwa np. droga publiczna należy zwrócić się do właściciela/zarządcy drogi z wnioskiem o uzgodnienie usytuowania przebiegu ogrodzenia.

Ewidencję gruntów i budynków prowadzą właściwi miejscowo Starostowie i Prezydenci Miast na prawach powiatu wykonując ww. zadanie z zakresu administracji rządowej.

Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć kopię mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.  Mapę taką można zakupić we właściwym miejscowo urzędzie miasta na prawach powiatu lub w starostwach powiatowych – w wydziale geodezji (ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej).

Najistotniejsza sprawa przed zakupem nieruchomości to sprawdzenie czy jej stan jest uregulowany prawnie. W tym celu geodeta zbada w księgach wieczystych do kogo należy nieruchomość, sprawdzi czy działka nie posiada żadnych obciążeń, oceni dokumentację określającą przebieg granicy, a w razie potrzeby dokona również pomiarów kontrolnych na gruncie.

Mapy do celów prawnych są to opracowania wykonywane na potrzeby postępowania sądowego przed sądami cywilnymi. Wykonujemy je do konkretnej sprawy. Najczęściej sporządza się mapy do spraw o ustanowienie drogi koniecznej, zasiedzenie, ustanowienie służebności przesyłu lub do spraw o zniesienie współwłasności (mapa z projektem podziału do celów sądowych).

Odpowiedź jest zawarta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jest to akt, którego treść jest obowiązująca przy zagospodarowywaniu oraz zabudowie terenów. Chcąc otrzymać pozwolenie na budowę, właściwy organ weryfikuje zgodność naszego projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji braku ww. planu, organ sprawdza zgodność z zapisami decyzji o warunkach zabudowy.

Zadzwoń do nas

Zadzwoń do nas

Geodezja
Napisz do nas

Napisz do nas

Przyjedź do nas

Przyjedź do nas

Wielicka 44/25
30-552 Kraków