Geodezyjna obsługa budowy – pojęcie i zakres czynności

Geodezyjna obsługa budowy, czyli ogół czynności podejmowanych na każdym etapie inwestycji bez względu na jej rodzaj, dokonywana może być przez uprawnionego geodetę. Jakie działania obejmuje?

geodezja

Co to jest geodezyjna obsługa budowy?

W myśl przepisów Prawa geodezyjnego czynnościami geodezyjnymi na potrzeby budowy są geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonywane podczas projektowania, budowy, utrzymywania i rozbiórki obiektów budowlanych w szczególności związanych z:

 • opracowaniem mapy do celów projektowych,
 • wytyczeniem obiektów budowlanych w terenie,
 • geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych,
 • geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych,
 • pomiarami pomieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych.

Geodezyjna obsługa budowy, nazywana też geodezyjną obsługą inwestycji jest to zatem ogół czynności geodezyjnych, które są wykonywane podczas realizacji wszystkich inwestycji budowlanych. Dotyczy ona zatem budownictwa indywidualnego, osiedlowego, przemysłowego, czy też infrastruktury typu mosty, drogi, kolej, lotniska, porty morskie. Należy podkreślić, że geodezyjna obsługa budowy wykonywana jest na każdym etapie inwestycji.

Geodezyjna obsługa budowy – co obejmuje

Jako że geodezyjna obsługa budowy obejmuje czynności na każdym etapie inwestycji, czynnościami podejmowanych w jej ramach są m.in.,:

 • wytyczenie działki, która przeznaczona jest pod zabudowę,
 • sporządzenie mapy do celów projektowych,
 • wytyczenie obiektu budowlanego w terenie,
 • wykonywanie czynności kontrolnych w trakcie budowy,
 • przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej.

Z powyższego wynika, że rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie budowy bez geodezyjnej obsługi budowy jest niemożliwe. Inwestor, mimo chęci i środków finansowych, nie jest bowiem w stanie pewnych czynności przeprowadzić samodzielnie.

Kto może prowadzić czynności w ramach geodezyjnej obsługi budowy?

Czynności w ramach geodezyjnej obsługi budowy podejmuje uprawniony geodeta. Kto to jest geodeta? Jest to osoba, która zajmuje się geodezją – zarówno jako dziedziną wiedzy, jak i w praktycznym oraz prawnym aspekcie.

Zgodnie z Prawem geodezyjnym prace geodezyjne może wykonywać przedsiębiorca, jednostka organizacyjna lub osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii. Geodeta, aby mógł samodzielnie wykonywać czynności w zakresie geodezji i kartografii musi spełnić określone prawem warunki. Są to m.in.:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralności za określone w przepisach przestępstwa,
 • posiadanie dyplomu ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych o profilu geodezji i kartografii,
 • ukończenie praktyki zawodowej.

Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii wymagane jest także posiadanie uprawnień zawodowych, które nadawane są przez Głównego Geodetę Kraju. Obejmują one następujące zakresy:

 • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
 • rozgraniczenie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
 • geodezyjne pomiary podstawowe,
 • geodezyjną obsługę inwestycji,
 • geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych,
 • redakcję map,
 • fotogrametrię i teledetakcję.