Geodezyjne prace prawne – kto może je podejmować?

Geodezyjne prace prawne zdefiniować można jako ogół czynności, które podejmowane są przez geodetę w ramach wykonywanego zawodu. Co ważne, dokonywane są na potrzeby np. postępowania administracyjnego, czy sądowego. Jakie czynności zaliczane są do geodezyjnych prac prawnych?

Rodzaje geodezyjnych prac prawnych

Geodezyjne prace prawne podejmowane są przez geodetę niemal każdego dnia jego pracy. Nie sposób wymienić wszystkich czynności, które można do nich zaliczyć. Jako przykład wskazać można:

  • Sporządzanie map do ustalania służebności

Mapa do ustalania służebności gruntowej, czyli jeden z rodzajów map do celów prawnych, stanowi załącznik do wniosku o ujawnienie prawa do służebności gruntowej. Co do zasady sporządzana jest ona przez uprawnionego geodetę, który działa na zlecenie osoby fizycznej, sądu lub gminy. Mapa sporządzana jest na kopii mapy zasadniczej, a w razie jej braku – na kopii mapy katastralnej, która uzupełniona jest o niezbędne elementy.

  • Wykazy synchronizacyjne

Wykazy synchronizacyjne, nazywane też równoważnikami stanowią dokumentację geodezyjną, która ma za zadanie usunąć rozbieżności w oznaczeniach nieruchomości ujawnionej w rejestrze publicznym z danymi zawartymi w księdze wieczystej.

  • Podział nieruchomości

Podział nieruchomości to wyodrębnienie z działki ewidencyjnej dwóch lub większej liczby działek. Działania geodety sprowadzają się do przygotowania operatu podziału nieruchomości, w którym uwzględniona musi zostać opracowana przez niego mapa z projektem podziału, protokół z przyjęcia granic nieruchomości, wykaz synchronizacyjny, czy wykaz zmian gruntowych.

Uprawnienia geodety a geodezyjne prace prawne

Należy pamiętać, że do wykonywania czynności z zakresu geodezyjnych prac prawnych geodeta musi posiadać uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Nadaje je Główny Geodeta Kraju w określonych zakresach. Uzyskanie uprawnień zaś jest uwarunkowane spełnieniem następujących wymogów:

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • brak karalności za określone przestępstwa tj. przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo skarbowe.

Dodatkowo ubieganie się o niektóre uprawnienia, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę, obwarowane jest szczególnymi warunkami w tym posiadaniem odpowiedniego, kierunkowego wykształcenia i praktyką zawodową. Przykładem są uprawnienia w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości, redakcje map, czy geodezyjne pomiary podstawowe.

Wybierając geodetę, który ma dokonać czynności z zakresu geodezyjnych prac prawnych warto zatem każdorazowo upewnić się czy posiada on stosowne uprawnienia.