Ile kosztuje podział działki przez geodetę?

Jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości i chcesz podzielić ją na mniejsze działki, możesz dokonać tzw. podziału nieruchomości. Większość czynności związanych z podziałem dokonuje geodeta, który nie jest jednak stroną postępowania administracyjnego o podział nieruchomości.

Co to jest podział nieruchomości?

Podział nieruchomości, nazywany także podziałem ewidencyjnym lub geodezyjnym, a potocznie – podziałem działki – to fizyczne wyodrębnienie z pierwotnej działki ewidencyjnej dwóch lub większej ilości działek, które zawierają się w granicach działki sprzed podziału. W wyniku podziału powstaje nowa konfiguracja działek o nowym układzie linii granicznych i powierzchniach to określenie innej niż dotychczasowa konfiguracji geodezyjnej działek gruntu w granicach tej nieruchomości. Istotne jest to, że odbywa się ono bez zmiany właściciela. Zasady, warunki i tryb dokonywania podziału nieruchomości zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziału nieruchomości.

Jaką rolę pełni geodeta Kraków, Warszawa lub jakiekolwiek inne miasto – w podziale nieruchomości? Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, która zatwierdza podział. Szereg czynności związanych z podziałem dokonuje zaś uprawniony geodeta. Ustawodawca przewidział, że przygotowanie niektórych dokumentów należy do jego wyłącznej kompetencji np. protokół przyjęcia granic nieruchomości, mapa z projektem podziału. Niektóre zaś np. wstępny projekt podziału może przygotować wnioskodawca samodzielnie, ale może też zlecić to geodecie. Należy jednak podkreślić, że geodeta nie jest stroną postępowania administracyjnego o podział nieruchomości, a jedynie wykonuje czynności, które wynikają z umowy cywilno-prawnej pomiędzy nim, a podmiotem w interesie którego dokonywany jest podział.

Jak przeprowadzić podział nieruchomości?

Podział nieruchomości odbywa się na koszt i wniosek osób, które mają w tym interes prawny. Jest to zatem co do zasady właściciel lub użytkownik wieczysty. Przy czym jeżeli nieruchomość ma kilku współwłaścicieli lub użytkowników wieczystych, konieczny jest wniosek wszystkich współwłaścicieli lub użytkowników.

Przygotowanie i złożenie wniosku jest pierwszym etapem postępowania. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które ustawodawca wymienił enumeratywnie w art. 97 ust. 1a UoGN. Po dokonaniu weryfikacji formalnej wniosku i wstępnej ocenie merytorycznej oraz pozytywnym zaopiniowaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wstępnego projektu podziału nieruchomości, określone działania podejmuje geodeta. W pierwszej kolejności dokonuje on przyjęcia granic do podziału nieruchomości, co poprzedza zgłoszeniem do starosty prac geodezyjnych lub kartograficznych. Geodeta w ramach swoich prac przygotowuje:

  • mapę z projektem podziału,
  • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
  • wykaz zmian gruntowych.

Następnie geodeta składa operat do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – o właściwości decyduje lokalizacja dzielonej nieruchomości. Dopiero przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operat może zostać złożony przez wnioskodawcę do wniosku o podział nieruchomości, a tym samym stanowić podstawę decyzji właściwego organu.

Jaki jest koszt geodety?

Przede wszystkim warto pamiętać, że cennik geodety, który obejmuje podział nieruchomości uzależniony jest od wielu czynników. Na koszty geodety wpływa m.in. liczba działek do podzielenia, wielkość nieruchomości, ale też jej lokalizacja. Dla przykładu geodeta w Krakowie za podział nieruchomości pobierze wynagrodzenie w wysokości od 2500 do 3000 zł.